Visie

De kern van de zaak

Het Bezield Verband, opgericht op 30 november 2013,  bundelt - voorbij aan de ergernissen, frustraties en discussies uit het verleden - de krachten om een perspectiefwissel te creëren waarin diverse christelijke geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, ontwikkelen en zichtbaar maken in de kerk in Vlaanderen. Het is een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die een eigentijds lichtbaken van zingeving willen zijn. Zij bouwen de gemeenschap die ze zelf willen dragen democratisch op.

Vijf basisprincipes

  1. Geloofsverhalen bieden een meerwaarde aan een bezielde samenleving
  2. Kernen van hoop bouwen mee aan een meer rechtvaardige wereld
  3. Geloofsgemeenschappen zijn doordrongen van een democratische cultuur met respect voor de mensenrechten
  4. Lokale kerkgemeenschappen kiezen en bevestigen eigen voorgangers
  5. De spanning tussen 'de kleine geloofsgemeenschap' en 'de universele kerk' wekt energie op voor een evangelisch Bezield Verband

Mission Statement in vijf stellingen

1. We zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloofsverhaal een eigen en onmisbare bijdrage levert aan het welzijn van mensen, de uitbouw van een rechtvaardige en bezielde samenleving. Dit geloofsverhaal is geworteld in de Bijbelse christelijke traditie en roept ons tegelijkertijd op om vandaag creatief trouw te zijn aan de weg die Jezus van Nazareth is voorgegaan.

2. Gelovigen, individuen en gemeenschappen van velerlei pluimage zoals parochies, gemeenschappen, scholen, instellingen, organisaties en bewegingen willen bijdragen aan een bezielde samenleving. Zij koesteren, dragen en actualiseren dit geloofsverhaal in de praktijk van Bijbelse scholing en maatschappijanalyse van samen vieren en van dienst aan de samenleving in het algemeen en aan de meest kwetsbaren in het bijzonder.

3. Om als christelijke gemeenschappen in onze tijd geloofwaardig te zijn, maken we in de eerste plaats werk van democratische structuren en van fundamentele gelijkwaardigheid van allen die zich bewust tot die gemeenschappen bekennen. Als leidraad nemen we de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aanvaard (A/RES/217, 10 december 1948) en die de basisrechten van de mens omschrijft. In de tweede plaats hangt onze geloofwaardigheid ook af van onze dialoog met de verworvenheden van de hedendaagse filosofie en wetenschap.

4. We zijn er van overtuigd dat een christelijke lokale gemeenschap het recht heeft op voorgangers die uit haar midden worden voorgedragen, gekozen en bevestigd om de gemeenschap voor te gaan. De norm voor dit voorgangerschap kan niet liggen in het gegeven een man of vrouw te zijn, maar wel in de door de gemeenschappen zelf herkende evangelische bezieling van de voorgedragen kandidaten en in hun competenties om een gemeenschap te begeleiden, te motiveren en te enthousiasmeren.

5. Vanuit een evangelische vrijmoedigheid kiezen we binnen de kerkruimte voor de diversiteit en het recht van lokale gemeenschappen om eigen wegen te gaan. Het is belangrijk dat dit steeds in wederzijdse dialoog met de andere gemeenschappen gebeurt en in verbondenheid met de universele missie van de katholieke gemeenschap.
Deze dialoog houdt niet alleen ondersteuning en wederzijdse bemoediging in, maar ook kritische bevraging in verbondenheid met de universele kerk waar wij toe behoren en in dialoog met diverse geloofsovertuigingen.

Vertel het verder: