Veelgestelde vragen

Het netwerk Bezield Verband Vlaanderen bekent zich uitdrukkelijk tot de katholieke Kerk waar ruimte is voor velen. Hoewel wij eigen wegen gaan op het vlak van kerkvisie en organisatie van de kerk in Vlaanderen, willen we onszelf niet buiten de katholieke gemeenschap plaatsen. Integendeel wij vragen dat de plaatselijke bisschop onze gemeenschappen, acties en bewegingen erkent en bemoedigt. Het instituut Kerk vergeet nogal snel dat ze geen monopolie heeft op het evangelie noch op bepaalde vormen van kerkorganisatie. Anderzijds stimuleert de kerkleiding 'nieuwe bewegingen'.

Democratie binnen de Kerk betekent voor ons niet dat wij bijvoorbeeld willen stemmen over de fundamentele boodschap van het evangelie. Democratie betekent voor ons echte inspraak en een democratische besluitvorming zeker als het om bestuurszaken gaat. Het aanhoudende klerikalisme, dat o.a. inhoudt dat enkel ongehuwde celibataire mannen de wet en de norm bepalen voor de gelovigen en dat enkel zij de sacramenten kunnen bedienen leidt voor velen tot vervreemding van het evangelie. Er zijn zovele competente katholieken, die niet tot de clerus behoren, die toch medechristenen deskundig en met veel warmte verzamelen in een of ander huis en daar een evangelisch bezield verband beleven.

Terwijl alle Vlaamse bisdommen stappen ondernemen om parochies op te heffen en kerken te sluiten lanceert Kerkenwerk eind 2011 het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ en roept mensen op dit te ondertekenen. Meer dan 8000 mensen onder wie veel priesters geven hieraan gevolg. Ze spreken zich uit voor meer inspraak en respect. Zij pleiten voor meer democratische en minder klerikale structuren van parochies en andere geloofsgemeenschappen. Hiermee sturen zij een krachtig signaal naar kerkelijk Vlaanderen. De handtekeningen werden aan de Vlaamse bisschoppen overhandigd met de vraag iets te ondernemen. Voorlopig zonder gevolg.

 

De doelstelling van het Bezield Verband Vlaanderen is eenvoudig: de initiatiefnemers willen in Vlaanderen de krachten bundelen om een bezield verband te creëren waar ze samen met diverse Christelijke geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, helpen ontwikkelen en zichtbaar maken die een perspectiefwissel mogelijk maken voor op de kerk betrokken personen en groepen in Vlaanderen. Daarvoor wordt ook de portaalsite www.bezieldverband.be opgericht. Ze toont wat er nu al bezig is aan kerkvernieuwing in Vlaanderen en roept mensen, gemeenschappen en parochies op zich aan te sluiten.

De benaming verwijst naar twee regels uit een gedicht van Hendrik Marsman: “Ik sta alleen, geen God of maatschappij die mijn bestaan betrekt in een bezield verband.” De zoekende of twijfelende hedendaagse gelovige, maar ook de klassieke gelovige voelt zich er vaak alleen voor staan. Buiten is het vaak even koud als in de kerk. Bezield Verband laat je kennis maken met een waaier van plaatsen waar mensen spontaan en ongedwongen met elkaar op weg gaan in een bezield verband. Niet alleen gelaten willen worden met je dromen, je doelen, je huisgenoten en de warmte van het delen mogen voelen... roept het gedicht van Marsman op.

 

Het Bezield Verband Vlaanderen wil in de eerste plaats netwerken. Zo laat het Vlaanderen zien wat er op het vlak van kerkvernieuwing al gebeurt. Via de website www.bezieldverband.be volg je op de voet hoe het netwerk evolueert. Je kan er zien wie de aangesloten personen en gemeenschappen zijn, waar ze te vinden zijn en wat ze te bieden hebben. Deze site wordt ook het instrument bij uitstek om ideeën te verspreiden, voorbeelden te beschrijven, mensen met elkaar in contact te brengen. De koepel van Bezield Verband organiseert geen Vormingscursussen. Anderzijds vind je zeker gekwalificeerde mensen via een of andere groep op deze site bij wie je in de leer kan gaan of die je in ieder geval kunnen doorverwijzen.

Je kan geen lid worden maar wel het netwerk versterken. Bezield Verband Vlaanderen is een netwerk én een manier van denken over christelijk geloven en over de katholieke kerk vandaag. In het Bezield Verband krijgt de evangelische verscheidenheid alle kansen. Elk individu of gezin kan tot het netwerk behoren door zijn sympathie te uiten via onze website of door toe te treden tot een van de deelnemende geloofsgemeenschappen of parochies. Ook wie een nieuwe groep start kan toetreden. Het netwerk hanteert een vijfvoudige leidraad van waarden. Eens een persoon of een plaatselijke gemeenschap deze basisprincipes zinvol vindt, kunnen zij het netwerk versterken.

Het is een strak en sober ontwerp met een eigentijdse uitstraling van de beloftevolle grafisch vormgever Stijn D’Hondt. “Dit logo vormt voor mij het universele teken van de liefde die ons allen verbindt. Tevens vormt het door de verbindingen ook een diamant wat  'onverslaanbaar' betekent in het Oudgrieks. Een grafische voorstelling waar Bezield Verband in mijn ogen voor staat. Ik heb gekozen voor een donkergrijze kleur. Een kleur waarbij alle kleurcombinaties samengaan.”

Er bestaat geen band tussen het IKKS en het Bezield Verband Vlaanderen. Wel is er een samenwerking geweest tussen het IKKS en het Bezield Verband. De aanleiding van deze samenwerking had te maken met het bekend maken van de resultaten van het  Manifest van Kerkenwerk ‘Gelovigen nemen het woord’ eind 2011. Na de hele media heisa rond dit Manifest besluit een kleine groep mensen uit parochies, basisgemeenschappen en liturgische bewegingen dit Manifest geen stille dood te laten sterven.

Zij zoeken naar een concrete  doordachtere aanpak in een positieve sfeer, de discussie voorbij. Zij willen het professioneel aanpakken en vinden dat er meer wetenschappelijke onderbouw nodig is vooraleer verdere stappen te zetten. Daarom vragen zij aan het wetenschappelijk instituut IKKS (Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving) om bij de 8233 ondertekenaars van het Manifest een uitgebreide online-bevraging te doen. De resultaten van die enquête – openbaar gemaakt op 30 november 2013 - maken duidelijk dat er in Vlaanderen een draagvlak bestaat om met de gegevens van het Manifest door te gaan. 

Bezield Verband Vlaanderen wil vier groepen van mensen bereiken.

In de eerste plaats kijken wij uit naar ‘zinzoekers’. Dat zijn mensen die meer diepte in hun leven willen op gelovig of religieus vlak. Zij kunnen hun verbondenheid kenbaar maken via onze website of aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven. Hiervoor kan je terecht bij Dominicus in Gent, De Brug in Lier en anderen. Meer groepen vind je op onze website.

Op de tweede plaats willen wij teams, raden of andere groepen binnen parochies steunen die van de plaatselijke bisschop geen inspraak krijgen in de toekomst van hun eigen kerk, hun eigen parochielokalen. Hen willen wij op de alternatieven wijzen.

Ten derde willen wij die mensen ondersteunen die in de gewone parochies alternatief bezig zijn, maar zich geïsoleerd voelen.

Tenslotte bieden wij de basisgemeenschappen zoals De Brug, Dominicus, De Lier en anderen een soort koepel. Via Bezield Verband kunnen vieringen en acties gemakkelijker doorstromen, verder dan de eigen kring. Hierdoor voelen al deze locale gemeenschappen zich minder geïsoleerd. Samen staan we sterker.

Waar en hoe al deze groepen werken is te vinden op www.bezieldverband.be

De visietekst is ontstaan in het spanningsveld tussen de kerkelijke traditie en de leefwereld van de hedendaagse christen. Vijf basisprincipes vatten onze visie samen:

  1. Geloofsverhalen bieden een meerwaarde aan ons allemaal en aan een bezielde samenleving
  2. Kernen van hoop bouwen mee aan een meer rechtvaardige wereld
  3. Geloofsgemeenschappen zijn doordrongen van een democratische cultuur met respect voor de mensenrechten
  4. Lokale kerkgemeenschappen kiezen en bevestigen eigen voorgangers
  5. De spanning tussen 'de kleine geloofsgemeenschap' en 'de universele kerk' vraagt wekt voortdurend energie op voor een evangelisch Bezield Verband

Klik hier voor een uitgeschreven visietekst.