Onze visie

De kern van de zaak

Het Bezield Verband, opgericht op 30 november 2013,  bundelt - voorbij aan de ergernissen, frustraties en discussies uit het verleden - de krachten om een perspectiefwissel te creëren waarin diverse christelijke geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, ontwikkelen en zichtbaar maken in de kerk in Vlaanderen. Het is een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die een eigentijds lichtbaken van zingeving willen zijn. Zij bouwen de gemeenschap die ze zelf willen dragen democratisch op.

Vijf basisprincipes

  1. Geloofsverhalen bieden een meerwaarde aan een bezielde samenleving
  2. Kernen van hoop bouwen mee aan een meer rechtvaardige wereld
  3. Geloofsgemeenschappen zijn doordrongen van een democratische cultuur met respect voor de mensenrechten
  4. Lokale kerkgemeenschappen kiezen en bevestigen eigen voorgangers
  5. De spanning tussen 'de kleine geloofsgemeenschap' en 'de universele kerk' wekt energie op voor een evangelisch Bezield Verband

Het logo

Wij kozen voor een strak en sober ontwerp met een eigentijdse uitstraling van de beloftevolle grafisch vormgever Stijn D’Hondt. “Dit logo vormt voor mij het universele teken van de liefde die ons allen verbindt. Tevens vormt het door de verbindingen ook een diamant wat  'onverslaanbaar' betekent in het Oudgrieks. Een grafische voorstelling waar Bezield Verband in mijn ogen voor staat. Ik heb gekozen voor een donkergrijze kleur. Een kleur waarbij alle kleurcombinaties samengaan.”

Ontstaansgeschiedenis

Terwijl alle Vlaamse bisdommen stappen ondernemen om parochies op te heffen en kerken te sluiten, lanceert Kerkenwerk eind 2011 het Manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ en roept mensen op dit te ondertekenen. Meer dan 8000 mensen onder wie veel priesters geven hieraan gevolg. Ze spreken zich uit voor meer inspraak en respect. Zij pleiten voor meer democratische en minder klerikale structuren van parochies en andere geloofsgemeenschappen. Hiermee sturen zij een krachtig signaal naar kerkelijk Vlaanderen. De handtekeningen worden aan de Vlaamse bisschoppen overhandigd met de vraag iets te ondernemen. Voorlopig zonder gevolg.

Na meer dan een jaar wachten op respons van de bisschoppen komt een kleine groep mensen uit parochies, basisgemeenschappen en liturgische bewegingen samen. Zij laten dit Manifest geen stille dood sterven. Zij zoeken naar een concretere, doordachtere aanpak in een positieve sfeer, de discussie voorbij. Zij willen het professioneel aanpakken en vinden dat er meer wetenschappelijke onderbouw nodig is vooraleer verdere stappen te zetten. Daarom vragen ze  aan het IKKS (Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving) om bij die 8233 ondertekenaars een uitgebreide online-bevraging te doen. De resultaten van die enquête maken duidelijk dat er in Vlaanderen een draagvlak bestaat om met de gegevens van het Manifest door te gaan.

Vanwaar de naam Bezield Verband?

Een groep van twaalf start met de voorbereidingen van een netwerk. Op het ogenblik dat enkele nieuwe mensen zich bij de groep aansluiten kiest men voor de benaming ‘Bezield Verband’. De benaming verwijst naar twee regels uit een gedicht van Hendrik Marsman: “Ik sta alleen, geen God of maatschappij die mijn bestaan betrekt in een bezield verband.” Zoekende, moderne gelovigen maar ook klassieke gelovigen verlaten het Roomse Eifeltorenmodel en zoeken en betrekken voortaan elkaars bestaan in het Atomiummodel. Gelovigen weven een netwerk dat bezielt en verbindt, niet gebiedend van bovenaf maar betrokken op elkaar, verbindend en bezielend.

Krachten bundelen

De doelstelling van het Bezield Verband is eenvoudig. De initiatiefnemers willen in Vlaanderen de krachten bundelen om een bezield verband te creëren waar ze samen met diverse geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, helpen ontwikkelen en zichtbaar maken. Dit is een perspectiefwissel voor kerkgemeenschappen in Vlaanderen. Daarvoor wordt ook de portaalsite www.bezieldverband.be opgericht. Ze toont wat er nu al bezig is aan kerkvernieuwing in Vlaanderen en roept mensen, gemeenschappen en parochies op zich aan te sluiten.

Ons Mission Statement in vijf stellingen

1. We zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloofsverhaal een eigen en onmisbare bijdrage levert aan het welzijn van mensen, de uitbouw van een rechtvaardige en bezielde samenleving. Dit geloofsverhaal is geworteld in de Bijbelse christelijke traditie en roept ons tegelijkertijd op om vandaag creatief trouw te zijn aan de weg die Jezus van Nazareth is voorgegaan.

2. Gelovigen, individuen en gemeenschappen van velerlei pluimage zoals parochies, gemeenschappen, scholen, instellingen, organisaties en bewegingen willen bijdragen aan een bezielde samenleving. Zij koesteren, dragen en actualiseren dit geloofsverhaal in de praktijk van Bijbelse scholing en maatschappijanalyse van samen vieren en van dienst aan de samenleving in het algemeen en aan de meest kwetsbaren in het bijzonder.

3. Om als christelijke gemeenschappen in onze tijd geloofwaardig te zijn, maken we in de eerste plaats werk van democratische structuren en van fundamentele gelijkwaardigheid van allen die zich bewust tot die gemeenschappen bekennen. Als leidraad nemen we de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aanvaard (A/RES/217, 10 december 1948) en die de basisrechten van de mens omschrijft. In de tweede plaats hangt onze geloofwaardigheid ook af van onze dialoog met de verworvenheden van de hedendaagse filosofie en wetenschap.

4. We zijn er van overtuigd dat een christelijke lokale gemeenschap het recht heeft op voorgangers die uit haar midden worden voorgedragen, gekozen en bevestigd om de gemeenschap voor te gaan. De norm voor dit voorgangerschap kan niet liggen in het gegeven een man of vrouw te zijn, maar wel in de door de gemeenschappen zelf herkende evangelische bezieling van de voorgedragen kandidaten en in hun competenties om een gemeenschap te begeleiden, te motiveren en te enthousiasmeren.

5. Vanuit een evangelische vrijmoedigheid kiezen we binnen de kerkruimte voor de diversiteit en het recht van lokale gemeenschappen om eigen wegen te gaan. Het is belangrijk dat dit steeds in wederzijdse dialoog met de andere gemeenschappen gebeurt en in verbondenheid met de universele missie van de katholieke gemeenschap.

Deze dialoog houdt niet alleen ondersteuning en wederzijdse bemoediging in, maar ook kritische bevraging in verbondenheid met de universele kerk waar wij toe behoren en in dialoog met diverse geloofsovertuigingen.

Voor wie is het Bezield Verband bedoeld?

Allen die zich christen noemen evenals tot alle mensen van goede wil die ijveren voor een leefbare en rechtvaardige wereld dichtbij en wereldwijd zijn bondgenoten.

Geloofsgemeenschappen die naar binnen en naar buiten een bezield verband uitbouwen vormen het netwerk evenals alle alternatieve kerkgemeenschappen.

Christenen die in hun kerkvisie afstappen van het Eifeltorenmodel en rotsvast kiezen voor het Atomiummodel.

Contact

Bezield Verband Vlaanderen
Stalijzerstraat 19
8000-Brugge
www.bezieldverband.be   
info@bezieldverband.be
woordvoerder Els Paridaens 0470/643.173
bankrekening BE85 9730 6420 1506

Initiatiefnemers van Bezield Verband

Johan Bergé, Maarkedal Johan Bergé.pdf
Anne-Mie Castelein, Antwerpen
Karel Ceule, Brugge
Pieter Delanoy, Kortrijk
Rik Devillé, Galmaarden Getuigenis Rik Devillé.pdf
Dani R. Leroy, Destelbergen Dani R. Leroy.pdf
Els Paridaens, Halle
Bart Pieters, Kortrijk
Jef Schoenaerts, Heverlee Jef Schoenaerts.pdf
Eric Stoffelen, Hasselt Eric Stoffelen.pdf
Annie Thijs, Genk
Jeremie Vaneeckhout, Anzegem
Sofie Verscheure, Brugge

Achtergrondinformatie

* Resultaten van het onderzoek 'M' door IKKS
   Een uniek onderzoek naar geloof, kerk en christenen vandaag in Vlaanderen

* Open kerstbrief van Bezield Verband aan paus Franciscus

Vertel het verder: