Ombudsrol in Bezield Verband Vlaanderen

Heb je een vraag betreffende geloven, het kerkinstituut of andere katholieke instellingen of acties of zoek je naar steun bij het verwezenlijken van dromen. Aarzel niet om in nood je stem te laten horen. Wij zoeken dan samen met jou, binnen Bezield Verband, naar personen, gelijkaardige ervaringen, teksten of nuttige info zodat jij met de nodige ondersteuning en met alle legale middelen kan ijveren voor de personen, situaties of instellingen die jij wilt verdedigen, ondersteunen of tot leven brengen.

Enkele voorbeelden van mogelijke vragen:

Parochie

 • Kan de bisschop zomaar een parochiekerk sluiten?
 • Kan een parochie waar geen pastoor meer verblijft nog verder het statuut van parochie houden?
 • Kan een bisschop zomaar een priester uit een parochie verwijderen?
 • Is een Kerkbestuur (De Kerkfabriek) en de Kerkraad automatisch eigenaar van het kerkgebouw? En hoe zoek je dat uit?
 • Wat kunnen wij als parochie zonder inwonende pastoor ondernemen om toch de pastorie te behouden?
 • Hoe kan de plaatselijke parochie er voor zorgen dat de gelden (vzw) toch beheerd blijven door mensen die door de eigen parochie (ploeg of raad) gekozen zijn?
 • Hoe kan men vermijden dat een parochie niet langer de eigen gelden en gebouwen kan beheren?
 • Hoe kunnen parochiegemeenschappen zelf plannen opzetten en realiseren, zodat zij zelf een half- of voltijdse parochiecoördinator (pastor) kunnen aanwerven en bezoldigen?
 • Wat kunnen wij als gemeenschap of als individu stappen ondernemen wanneer wij vernemen dat er onrechtvaardige beslissingen worden genomen door kerkbestuurders, oversten, directies of bisschoppen? Welke kerkelijke en burgerlijke rechtsmiddelen kunnen wij hiervoor aanwenden?
 • Kan een door het gerecht veroordeelde priester i.v.m. kindermisbruik nog functioneren in de pastoraal?
 • Hoe kunnen wij actie ondernemen als wij menen, als individu of als geloofsgemeenschap een klacht te moeten formuleren tegen een wantoestand of misdrijf dat wij waarnemen?
 • Hoe kan je jezelf aangeven als kandidaat lid voor het toekomstige kerkbestuur van je parochiekerk?
 • Hoe start je een parochiale ploeg op die de eindverantwoordelijkheid van een parochiegemeenschap wil dragen?
 • Hoe organiseer je verkiezingen in een parochie?


Doopsel, communie, huwelijk …

 • Kan een pastoor weigeren je kind te laten dopen omdat je gescheiden bent en je niet wenst dat je ex-partner uitgenodigd wordt bij de Doopselviering?
 • Kan een kind gedoopt worden in andere katholieke geloofsgemeenschappen die niet rechtstreeks tot een parochie behoren?
 • Hoe organiseer je met andere ouders samen een Eerste of Plechtige Communieviering in je dorp, als de plaatselijke clerus geen communieviering meer wil organiseren in je eigen parochie?
 • Kan een pastoor of schooldirectie weigeren je kind te laten deelnemen aan Eerste - Plechtige Communie of Vormsel als je kind door iemand anders is gedoopt dan door de parochiepriester?
 • Kan er gehuwd worden buiten een parochiekerk?
 • Waar kunnen wij als jong koppel dat kerkelijk wil huwen terecht als wij een heel persoonlijke huwelijksviering willen?
 • Hoe kan ik het regelen dat bij mijn begrafenis de as wordt uitgestrooid op de plek die ik zelf bepaal?
 • Bij wie kunnen wij terecht als wij een uitvaart moeten organiseren voor een familielid, maar de plaatselijke parochie aanvaardt onze eigen lied- of tekstkeuze niet, of wil niet dat iemand van de familie zelf de homilie houdt?


Andere

 • Hoe kan ik in contact komen met anderen geïnteresseerden om samen rond een geloofsthema, filosofie of Bijbel studeren?
 • Kan ik via de contactadressen die bekend zijn bij Bezield Verband een bericht doorsturen of een oproep lanceren?

Heb jij een vraag waarbij we je mogelijks kunnen helpen of doorverwijzen?
Neem gerust contact! Discretie verzekerd.

Telefonisch: 0470 228818
Per mail via dit formulier
Schriftelijk:   Bezield Verband Vlaanderen, Stalijzerstraat 19, 8000-Brugge

Vertel het verder: