Jona

Jona werd opgericht in de lente van 2001 in samenwerking met de parochie St.-Maarten.
Later is Jona deze parochie ontgroeid en een nomadische beweging geworden.
Voor de doelstelling verwijzen we naar de visietekst hieronder.
Momenteel zijn de belangrijkste activiteiten een Bijbels Leerhuis, een bijbelweekend of thematisch weekend en de maandelijkse ontmoetingsmomenten.
Deze bijeenkomsten zijn voor de aanwezigen sterke momenten.

Contact:
Thomas Holvoet thomasholvoet@hotmail.com 
Website  www.jonakortrijk.be 

Visietekst


Jona Kortrijk is een christelijke basisbeweging die verschillende initiatieven aanbiedt.

Een christelijk geïnspireerde werking, binnen een pluriforme context
Christelijk betekent dat onze werking steeds vertrekt vanuit de christelijke traditie en haar joods-christelijke bronnen. We creëren ruimte om te spreken over christelijke geloofsbeleving in al zijn betekenissen. Hierin komen mensen thuis die het de moeite waard vinden deze bronnen te herontdekken. Daarnaast zijn ook anders-overtuigden welkom om samen na te denken over wat dit concreet betekent in het persoonlijke en maatschappelijke leven, hier en nu. We vinden een oprechte en respectvolle dialoog, zowel met gelijkgestemden als anders-overtuigden, belangrijk omdat ze rekenschap neemt van de samenleving die bestaat uit vele overtuigingen en waarbinnen ook het christelijk geloof een plaats heeft. En dus ook onze beweging. 

Met ruimte voor dialoog en dwarsverbanden
We stellen onszelf niet exclusief op. Dit realiseert zich in een openheid naar samenwerkingsverbanden binnen ad hoc initiatieven. Dit kan ook gaan over een structurele dialoog. Niettemin blijft Jona Kortrijk een basisbeweging die inhoudelijk haar eigen richting bepaalt. Ze wenst de band met de katholieke kerkgemeenschap in Kortrijk te bewaren en te ontwikkelen, altijd in overeenstemming met de krijtlijnen van deze visietekst, het huishoudelijke reglement van Jona Kortrijk, de besluiten van de Algemene Vergadering en de jaarkalender.

Een flexibel aanbod
We werken vanuit een belangrijke nood aan christelijk geïnspireerde inhoud; dwarsverbanden met anders-overtuigden en ontmoeting in de breedte. Van daaruit bouwen we een aanbod uit op maat van de actuele leden en betrokkenen. Dit aanbod is dus onderhevig aan de tijdsgeest en maatschappelijke tendensen.

Voor jongvolwassenen én volwassenen
Jona kiest voor jonge volwassenen én volwassenen: gezinnen en alleenstaanden. Jona streeft er ook naar een werking uit te bouwen met een gezinsvriendelijk karakter.

Vieren en Verkondigen
Jona geeft vieren, verkondigen en dienstbaarheid een belangrijke plaats in haar werking. We investeren in een maandelijkse gebedsviering met ruimte voor innovatie en openheid voor alle leeftijden. Met het bijbelse leerhuis LeV (Leren en Veranderen) en het jaarlijkse Jonaweekend blijven we voluit investeren in vorming. Ook andere thema’s kunnen een plaats krijgen binnen onze werking.

Dienstbaarheid
In onze dienstbaarheid willen we de aandacht voor een ecologische dimensie uitbouwen op een concrete manier. We willen dit doen vanuit een bewustmakend aanbod en een bewuste houding.

Daarnaast bemoedigen we sterk de vriendschappen tussen de mensen binnen en buiten de beweging. Deze banden erkennen wij als een belangrijke bron van genade, maar ook als een onontbeerlijk kenmerk van dienstbaarheid en inzet voor elkaar en met elkaar. Waar mogelijk wil Jona werken aan solidariteit t.a.v. de zwaksten in deze stad. Het innemen van een standpunt is één mogelijkheid om dit uit te dragen. Maar vooral binnen de eigen werking, zowel inhoudelijk als structureel, willen we deze solidariteit waarmaken. Hiervoor wordt o.m. een solidariteitsfonds aangelegd.

Klein en gedragen door vrijwilligers
Jona is een kleine beweging en is zich daarvan bewust. De volledige werking wordt gedragen en ondersteund door vrijwilligers.

De mensen zelf bepalen, jaar na jaar, de toekomst van Jona in de vorm van concrete initiatieven. Een groep medewerkers maakt initiatieven mogelijk en het zijn deze mensen die, vanuit de basis en goed overleg, initiatieven opbouwen. We stellen onze werking daarbij telkens in vraag en houden ons niet vast aan wat niet meer werkt. Het vertrekpunt blijft steeds het bewaren en ontwikkelen van een christelijk geïnspireerd aanbod. Dit kan evenwel gedragen worden door alle mensen van goede wil.

Adres

Wallemolenstraat 20, 8500 Kortrijk

Vertel het verder: