Jebron, Aalst

Jebron vzw
Open huis voor Vorming en Pastoraat
waar zoekers thuis zijn

Jebron stelt zich tot doel om als kritisch-profetische gemeente, geïnspireerd door het woord van de Bijbel, aan de basis te blijven zoeken hoe menswording en geloven heden ten dage beleefbaar, bespreekbaar en aanspreekbaar kunnen zijn; hoe dit alles voelbaar kan worden gemaakt in ons levensengagement, in gemeenschapsopbouw en door onze aanwezigheid binnen bevrijdende maatschappelijke bewegingen. Wij opteren voor een dynamische kerk en een vernieuwende, zuil-overstijgende maatschappelijke betrokkenheid - ook naar anders- en niet gelovigen toe, voor emancipatie van mensen en groepen die om welke reden ook, in de rand van de samenleving worden gedrongen.
 
Jebron is in 1976 ontstaan als Jeugdpastoraal Dienstencentrum binnen de dekenij Aalst. In de loop van de jaren is ons centrum langzaam en organisch geëvolueerd in de richting van een Basisgemeenschap rond een viertal belangrijke elementen: liturgievieringen, bijbel en vorming, ontmoeting en informatie. Waar in het begin de gemeenschap (be)geleid werd door een priester, zijn wij geëvolueerd naar een gemeenschap van zoekende christenen, waarbinnen vrouwen en mannen in volkomen gelijkwaardigheid voorgaan en op een basisdemocratische wijze beslissingen nemen over doelstellingen, inhoud en wijze van werken van de gemeenschap.

In Jebron vind je een zestal activiteiten. Onze liturgische vieringen gaan door van midden september tot Pasen, wekelijks op zaterdagavond om 18.30 u. en van Pasen tot midden september op zondag om 10.30 u. Ons Bijbels leerhuis gaat jaarlijks op 9 of 10 dinsdagavonden per jaar door. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een Verdiepingsdag in November evenals drie gespreksmomenten op zaterdagavond. Tijdens de Paasvakantie organiseren wij ons jaarlijks leefweekend. Wandelingen en feesten allerhande staan jaarlijks op de agenda.

Informatie over onze werking vind je in het tijdschrift 'Info Jebron', dat 10 maal per jaar verschijnt, zowel in een papieren versie (10 euro per jaar voor een abonnement) als digitaal (8 euro voor een jaarabonnement). Voor onze Tijdschriftenbibliotheek raadpleeg je best onze website. Jebron neemt deel aan heel wat maatschappijbetrokken activiteiten. Een voorbeeld: onze jaarlijkse soepverkoop op 11 november ten voordele van 11.11.11-actie.

Om een beeld te krijgen van de structuur onze vieringen, vind je hieronder het schema van onze startviering van ons 38ste werkjaar die plaatsvond op van 15 september 2013. Het thema was: "Ons verhaal en dat van anderen -  Van muren naar bruggen".
    - Welkomwoord
    - Lied: Mensen van ooit
    - Bij wijze van openingsgebed: Gaand landschap, een gedicht van Hilde Domin
    - Schriftlezing: fragmenten uit Handelingen 1, 6-11
    - Moment van stilte met wat instrumentale muziek
    - Overdenking
    - Lied: Honderd bloemen (Liedboek p. 56)
    - Intermezzo: praktische punten en collecte
    - Gezongen Tafelgebed: Gij die weet (Tafelgebed 38)
    - Delen van Brood en Wijn (met instrumentale muziek)
    - Onze Vader
    - Vredeswens, voorafgegaan door de tekst van een gedicht van Hilde Domin: Abel sta op
    - Vrije voorbeden met als acclamatie: Ga, tot de einden der aarde
    - Lied: Krijgen
    - Elkaar tot zegen, voorafgegaan door een zegengebed dat samen wordt gebeden
Valt er een viering weg of wordt zij vervangen door een andere activiteit dan vind je deze verandering op onze website.

Contact:
Jebron vzw, Begijnhof 1 9300 Aalst  tel. 053.77.51.16 - jebron@telenet.be
Tijdens het werkjaar is Jebron alle werkdagen dagen bereikbaar van 8.30 u. tot 16.30 u. behalve op woensdag.
Meer info is te vinden via www.jebron.be
Voor informatie in verband met liturgie en bijbel neem je contact op met Paul De Witte, pldwtt@telenet.be

Adres

Begijnhof 1, 9300 Aalst

Vertel het verder: