Het Atelier, Emmaüsgemeenschap, Wingene

Het Atelier laat mensen samen vieren dat JHWH, de kern van het Godswoord inhoudt dat wij ‘Er zijn voor elkaar’. De klemtoon ligt op delen met elkaar, solidariteit, begaan zijn met elkaars geluk. We vertrekken vanuit een religie die mensen verbindt ‘religare’,  wat helend werkt zowel voor het individu als voor het grotere geheel van mens en natuur in onze nabije omgeving en op wereldvlak. Daarbij speelt het Grote Verhaal van Jezus een rol maar ook de grote en kleine Verhalen van voortrekkers en mensen uit de gemeenschap zelf. We vieren met verhalen, liederen, teksten, getuigenissen en wij delen het Levend Brood en drinken de Wijn.

Daarnaast stellen mensen van onze gemeenschap zich ten dienste van mensen die grote of belangrijke momenten in hun leven meemaken van doopsel tot en met het afscheid nemen van een dierbare.

De solidariteit krijgt  vorm in het bijstand verlenen aan wie gekwetst zijn of leven aan de rand van onze welvaartssamenleving. Wij bieden financiële bijstand aan mensen met materiële zorgen maar ook aan slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Wij situeren ons in de Rooms Katholieke traditie, staande in de wortels van het geloof van onze ouders.

Onze ontstaansgeschiedenis is bewogen. In 1992 werd priester Norbert Bethune ontslagen uit het ziekenhuis in Tielt door de toenmalige bisschop Vangheluwe. Als werkloze stempelde priester ging Norbert de eerste Kerstviering (1992) voor in een atelier van een schrijnwerker in Schuiferskapelle. Vandaar komt de huidige benaming 't Atelier. Nadien werd een oude schuur naast het huis van Norbert verbouwd tot een mooie ruimte om te vieren.

De vieringen volgen in grote lijnen het verloop van een eucharistie. Als wij de viering van Allerheiligen bekijken dan ziet die er als volgt uit. Wij starten met een bezinnende tekst rond sterven in al zijn vormen. Gevolgd door een bezinning hoe met dat sterven om te gaan. De aanwezigen die het wensen krijgen een plekje om een gedachtenisprentje of een foto van hun geliefde te plaatsen. Zij noemen de naam van de geliefde overledene en kunnen hierbij ook iets vertellen. Zij leggen er een bloemetje bij en steken een kaarsje aan. Daarvoor wordt ruim de tijd genomen.
Er is altijd een kinderverhaal rond het thema van de viering, daarna gaan de kinderen onder begeleiding kleuren, knutselen of tekenen rond het thema.
Er is telkens een lezing uit het evangelie. In deze viering werd een korte passage uit het Emmaüsverhaal gelezen met daarna een duiding hoe dit  evangelie licht kan werpen op rouwverwerking.
In de tafeldienst staat vooral het breken van het Brood centraal. Dit wordt besloten met het Onze Vader en het delen van Brood. Tussen de stukken door wordt geduid waarom de viering ‘Goddelijk’ is en wordt er passende muziek beluisterd. Na elke viering is er een receptie en babbelmoment.

Op de feestdagen van Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis is er altijd een viering. De data van de andere vieringen worden ter plaatse meegedeeld of vind je via onze contactgegevens.

Contact
051.656.150 of 0499.201.262
norbert.bethune@telenet.be
Meer info op:http://www.emmausvlaanderen.be/

Adres

Kleine Tielstraat 3, 8750 Wingene

Vertel het verder: