De Brug, Lier

‘Leerhuis- en Liturgieprojecten’ te Lier, beter bekend als ‘De Brug’, wortelt in parochiale structuren. In de jaren tachtig kregen jongeren kansen om liturgisch te experimenteren. Van bij de aanvang was muziek een centraal gegeven. Rond een bezielend muzikant en dirigent, Geert Hendrix, vormde zich een cantorij die zich toelegde op liedteksten van Huub Oosterhuis en op de muziek van Bernard Huypers. De pastoor ging voor in de viering. De schriftuitleg werd verzorgd door een groep van mensen, werkzaam in het parochieteam of in bewegingen die betrokken waren op de parochie.

Na enkele jaren ontstond ruimte voor een soepeler aanpak van de “10-uurvieringen” op zondag. Het werden thematische vieringen voorgegaan door nieuwe voorgangers, en de groep maakte zich meer en meer los van de parochiale structuren. Vanaf het begin was het uitgangspunt dat het zoeken naar eigenheid niet mocht leiden tot polarisatie of confrontatie met de grotere kerkgemeenschap of het kerkinstituut.

Het werkjaar 1991 werd een belangrijk keerpunt. De vereniging 'leerhuis- en liturgieprojecten' werd opgericht. Ondertussen liep een eerste verkennend gesprek met de Gasthuiszusters van Lier rond een nieuw woonproject: een gemengde gemeenschap van zusters en leken. Binnen dat project zou ook het vieren van de liturgie een eigen plaats innemen. Dat leidde in 1994 tot de verhuis van 'leerhuis- en liturgieprojecten' en de start van liturgische diensten in het voormalig Coletienen-klooster.

De vieringen werden begeleid en mogelijk gemaakt door een vzw-structuur, een ‘Beraad’ en vrijwilligers die de thema’s voorbereidden. Daarnaast ontstonden nieuwe initiatieven zoals leerhuisavonden, lieddagen, een kindernevendienst, lees- en gespreksgroepen.

Anno 2013 is ‘L&L-projecten vzw’ nog steeds een liturgische gemeente waar een eigentijdse en in de bijbel gewortelde geloofstaal gesproken wordt. U leest hierover meer in onze visietekst, terug te vinden op onze webstek. Kindernevendienst en lees-en gespreksgroepen hielden ondertussen op.

Onze vieringen omvatten een ‘woorddienst’ met verwelkoming en gebed, schriftlezing en schrift- uitleg en een ‘dienst van de tafel’ met tafelgebed, Onze Vader, vredewens, brood en beker; om te eindigen met voorbeden en een bemoediging met zegen. Het werkjaar in De Brug loopt van september tot juni en wordt besloten met een gemeenschapsdag op de laatste zondag van juni.

De vieringen vangen aan om 10.30 u. Na elke viering is iedereen welkom in de kapittelzaal voor ontmoeting met koffie of thee en een Wereldwinkel verkoopstand. De werkgroep ‘onthaal’ zorgt voor verdere informatie en biedt cd’s van Nederlandstalige liturgische liederen te koop aan. De ‘Ankergroep’ vergadert tweemaandelijks over de inhoudelijke en praktische gang van zaken. Het project ontvangt geen subsidies en werkt enkel en alleen met vrijwilligers. Collectes tijdens de viering zijn dan ook noodzakelijk.

Meer informatie : www.leerhuisenliturgie.be

Adres

Kapucijnenvest 16 2500 Lier

Vertel het verder: