Jebron, een oefenplaats in engagement

Erik Van Assche
Jebron, Aalst

Jebron, een oefenplaats in engagement
Als jongere zocht ik naar een omgeving die gericht was op verdieping, naar een groep waar het niet echt nodig was te tonen hoe sterk je wel was. Van bij de aanvang was dit 'zoeken naar' in Jebron herkenbaar. Al snel werd ik opgenomen in een groep van jongeren, nam ik onder leiding van de jeugdpastor mee verantwoordelijkheid voor de verdere uitbouw van de gemeenschap en zijn activiteiten.

Jebron is doorheen heel die tijd een oefenplaats in engagement gebleven. Van jongs af aan heb ik kunnen proeven van het nemen van verantwoordelijkheid, een oefenterrein voor mijn sociale vaardigheden. Maar ook een plaats waar ik als jongere, jong volwassene en als volwassene vragen mag blijven stellen. Voor mij blijft Jebron een zoekplaats naar inspiratie en reflectie... Maar niet alleen als het om bezinning gaat. Jebron staat in de maatschappij van vandaag. Zowel op zijn ruimst bekeken in relatie tot 3e en 4e wereld maar ook in de lokale Aalsterse context. Daarin mocht ik bewust kiezen voor mensen die leven in de marge. Ik mag er mee voor zorgen dat zij een stem krijgen.

De vieringen zijn telkens een oproep, een uitnodiging om nooit in alle zelfgenoegzaamheid in mijn zetel te gaan zitten na een drukke werkdag. Ik geeft toe dat het mij wel eens bekruipt om ‘stop’ te zeggen en eerst voor ‘eigen tijd’ te kiezen. Maar dat is nu juist het sterke aan een engagement in Jebron. Ook van thuis uit leerde ik dat een engagement niet iets lichtzinnig is. Ik mocht er ervaren dat mensen op je rekenen. Nu heb ik soms het gevoel dat er na mij niemand is die deze taak wil overnemen... Jebron wordt zelfs een beetje als ‘levenswerk’. Jebron maakt al 38 jaar deel uit van mijn leven, zo sterk dat ik mijn leven niet meer zonder Jebron zou kunnen voorstellen.
De vieringen zijn hierin een belangrijk element. Ze zijn niet louter bezinnend, maar ook vormend. Het is goed dat we ons hierbij niet beperken tot teksten en materiaal dat rechtstreeks gelinkt is aan de bijbel. Gezien ik geen poëet ben heb ik graag een overdenking die logisch en analytisch aangeeft hoe je de werkelijkheid kan beschouwen. Voor mij roept dit ook tot op actie, tot maatschappelijk inzet.
Onze vieringen zijn voor mij een belangrijk gemeenschapsmoment. Een gemeenschap waar ik van aanvoel dat ik er een deel van ben. Ik kijk uit naar die momenten van samenkomen. Ik ben er van overtuigd dat het juist dit is wat ik nodig heb om in deze wereld te leven.

Jebron,
is een plaats in een groep van mensen
een uitdaging
een actie
die mij het gevoel geeft er bij te horen
een thuis.

Vertel het verder: